SERVEI D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

Per tal de donar un millor servei a la indústria, CONTAGAS ofereix assessoria tècnica i formació sobre vapor i la seva utilització així com auditories parcials o completes d’instal·lacions de vapor. L’objectiu és oferir solucions vàlides que aportin beneficis reals a la indústria.

EL VAPOR A LA INDÚSTRIA

El vapor es genera gràcies a l’escalfament de l’aigua de caldera per mitjà de la combustió, com el fueloil, gas, gasoil, carbó, llenya o bé pel sistema de biomassa. El vapor és una de les majors fonts d’energia, per la qual cosa es recomana fer-ne un bon ús pel bé de la indústria.

power plant web

QUÈ ÉS UNA ASSESSORIA ENERGÈTICA

És l’estudi complet de les xarxes actuals de vapor i de condensats de tota la planta de producció.

En relació als sistemes de generació de vapor, l’Assessoria Energètica considera la determinació de l’eficiència tèrmica de les calderes, la quantificació de les pèrdues de calor principals, la verificació de l’estat de conservació i l’anàlisi de les condicions i procediments d’operació.

BENEFICIS DE L’ASSESSORIA ENERGÈTICA

Realitzar una assessoria energètica ens aportarà grans beneficis, entre ells:

Aconseguir un estalvi d'energia i una reducció de costos

Millora en eficiència de la producció, aconseguient vapor de qualitat (saturat) en producció

Millora de la sostenibilitat del procés productiu:

Optimització en processos de producció

Millora en el sistema de tractament d'aigua i de la seva recuperació

Vetllar per la protecció del medi ambient industrial

PER QUÈ REATLIZAR UNA ASSESSORIA DE LES XARXES DE VAPOR

Algunes de las situacions que fan recomanable una assessoria energètica:

Per increment del nombre de línees de producció en planta

Per fuites constants de vapor en vàlvules, en purgadors, en punts de canonades, brides, juntes, etc.

Per purgues negades, fredes

Per baix rendiment dels generadors de vapor

Per arrossegament d'aigua i cops d'ariet

Per lentitut en l'escalfament dels equips de producció

Per postes en marxa, que són lentes i generen costos elevats, per culpa de la quantitat de condensat fred, no recuperable

Per ser instal·lacions velles i de baix rendiment

planta blue 1

PER QUÈ REALITZAR L’ASSESSORIA AMB CONTAGAS

Per múltiples raons, entre elles:

Un gran coneixement de tots els productes del procés productiu del vapor

Una dilatada experiència en assessories de vapor en tot tipus d'instal·lacions

Tècnics especialitzats, amb més de 25 any al sector

Resultats contrastats que proporcionen estalvis d'entre un 2% i fins un 70%

METODOLOGIA DE TREBALL

Per a realitzar l’assessoria energètica, seguim un procediment de treball minuciós i exhaustiu, per tal de poder generar millores reals al procés.

LES FASES DE LA NOSTRA ASSESSORIA SÓN:

Estudi del tractament de l'aigua d'alimentació a caldera i de la qualitat del vapor

Rendiment de les calderes, eficiència i estalvi energètic: aigua, electricitat, combustió, tractament químic, reducció de l'emissió de gasos

Detecció del vapor saturat en producció

Revisió dels components, vàlvules manuals i de control

Revisió de purgadors i equips

Dimensionament, montatge i aïllament de canonades, inclinació, punts de purga

Optimització i millora de la qualitat del vapor

Per una major productivitat

Recuperació dels condensats

checklist-blue-CG

Nota Important i condició indispensable per dur a terme una assessoria: Que les calderes estiguin en funcionament i els processos de producció en marxa.

GUIA DE TREBALL

1.

REVISIÓ DE LA SALA DE CALDERES

Planta de tractament de l'aigua de xarxa

Tanc d'aigua d'aportació i de recuperació que alimenta a caldera (tot l'equipament)

Cabçal descalcificador, si n'hi ha

Generador/s de vapor al complert: combustió, purgues llots i salinitat / conductivitat

Escapament de fums

Vàlvules de sortida de vapor i de seguretat

Purga de nivells visuals i de control

Economitzador i pre-calentadors, si n'hi ha

Vàlvules de retenció

Control de l'aigua

2.

REVISIÓ DELS COL·LECTORS DE DISTRIBUCIÓ

Dimensionament, purgues i vàlvules

Tancs de revaporitzat i de refredament de purgues de caldera, en el cas que n'hi hagi

3.

REVISIÓ DE LES TURBINES A VAPOR (GENERADORS D’ELECTRICITAT), EN CAS QUE N’HI HAGI

4.

REVISIÓ DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓ DE VAPOR A EQUIPS

Dimensionament i reduccions de canonades, purgues intermitges, finals de purga, eliminadors d'aire, arrossegaments de caldera, dilatadors, separadors de gotes, vàlvules de control i manuals

5.

ANÁLISI DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

Vapor saturat

Ús de separadors

Intercanviadors de calor

Diferents equips, reactors, d'intercanvi de calor i producció

Vàlvules de control de caudal, de pressió i de temperatura

Dimensionat de canonada en vapor i sortida de condensats

6.

ANÁLISI DEL RETORN DELS CONDENSATS

Purgues completes: escollor el purgador idoni per a cada aplicació en procés de producció

A diferents pressions de treball (Dp. - Pressió diferencial): estudi de recuperació de condensats aprofitant les mateixes línees de retorn

Dimensionat i inclinació de canonades

Bombes de recuperació

Conjunt de col·lectores amb bombes mecàniques

Dilatadors, eliminadors d'aire

Condensats contaminats (sistemes de detecció). Totes les purgues s'han d'aprofitar i portar de nou a la sala de les calderes

7.

INFORME FINAL DE L’ASSESSORIA

Estudi de cadascún dels punts anteriors (de l'1 al 6) amb les millores a realitzar

Es dona informació de la despesa energètica per la empresa a dia de l'auditoría i de la nova despesa després de l'auditoría, aplicant els canvis indicats

Càlcul de l'estalvi que l'auditoria generarà en l'empresa

planta blue 2

Per un assessorament personalitzat, empleni aquest formulari