1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‘Portal’) que CONTAGAS posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

CONTAGAS, amb domicili social al Carrer Fra Juníper Serra, 91-93, 08030 Barcelona, Espanya i C.I.F. número A08398257, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38099, Foli 198, Fulla B-74353. Número de telèfon: 93 340 02 22.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. 

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l”Usuari’) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de CONTAGAS poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de CONTAGAS o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessari per a l’ús del Portal.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CONTAGAS o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

3.1 GENERAL

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront de CONTAGAS o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesius de béns o interessos de CONTAGAS o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de CONTAGAS o de tercers.

3.2 CONTINGUTS

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable de conformitat amb el que es disposa en la clàusula 1. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per CONTAGAS o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.

Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que CONTAGAS posi a la disposició dels Usuaris.

3.3 FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Sense perjudici del que es disposa en la clàusula 5 del present Avís Legal, així com en les polítiques de privacitat accessibles des del Portal i que poguessin resultar aplicable a cada moment, la utilització d’uns certs serveis o sol·licituds dirigides a CONTAGAS estan condicionades al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a CONTAGAS perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CONTAGAS o a tercers per la informació que faciliti.

3.4 INTRODUCCIÓ D’ENLLAÇOS AL PORTAL

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de CONTAGAS; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CONTAGAS, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que CONTAGAS ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de CONTAGAS dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per CONTAGAS i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que CONTAGAS subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de CONTAGAS en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

4.1 DE LA INFORMACIÓ

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de CONTAGAS de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap mena, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.

CONTAGAS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

4.2 DE LA QUALITAT DEL SERVEI

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de CONTAGAS de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CONTAGAS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 DE LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a CONTAGAS. Per consegüent, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

CONTAGAS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4.4 DELS CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A través DEL PORTAL

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, CONTAGAS actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (‘LSSI’) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a CONTAGAS d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de CONTAGAS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

CONTAGAS no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a CONTAGAS.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

5.1. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‘LOPD’), l’informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible en el Portal (‘Dades’), seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de CONTAGAS. La finalitat del tractament de les Dades és donar curs a la seva sol·licitud. Les preguntes incloses en cadascun dels formularis són de caràcter voluntari, excepte aquelles marcades amb un asterisc (*) que són obligatòries. En el cas de no contestar a les preguntes obligatòries, CONTAGAS es reserva el dret de no tramitar sol·licituds incompletes.

5.2. COMUNICACIONS DE DADES A TERCERS

Per a poder satisfer la seva petició, o sol·licitud d’informació, pot ser necessari que les seves Dades siguin comunicades per CONTAGAS a les restants societats que conformen el Grup CONTAGAS. Les societats del Grup CONTAGAS es relacionen i poden ser consultades a cada moment en la pàgina Web: www.contagas.com 

5.3. COMUNICACIONS COMERCIALS

En algun dels formularis electrònics se li sol·licitarà el seu consentiment exprés per a poder-li remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que es disposa en l’article 21 LSSI.

5.4. MESURES DE SEGURETAT

CONTAGAS adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé CONTAGAS posa tots els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

5.5. POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES

En compliment del que es disposa en l’article 22.2 LSSI, CONTAGAS únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‘Cookies’) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per a això d’acord amb el que s’indica en la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada al Portal i en els altres termes i condicions que s’indiquen en la Política de Cookies de CONTAGAS que tot usuari ha de conèixer.

5.6. DRETS ARCO

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (‘Drets ARC’) en els termes legalment previstos devent per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal al Dpto. de Protecció de Dades i Privacitat de CONTAGAS, carrer Fra Juníper Serra 91-93, 08030 Barcelona, o enviant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: contagas@contagas.com, indicant en tots dos casos el seu nom i cognoms.

6. COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb CONTAGAS indicant els següents extrems:

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;

En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, en el seu cas, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de CONTAGAS de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, en el seu cas, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant; Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de CONTAGAS de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

7. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.